Jumlah nilai per unsur
424
424
318
424
424
424
424
424
424
NRR Per Unsur = Jml nilai per unsur : Jml kuesioner yang terisi
4.12
4.12
3.09
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
4.12
NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,11
0.45
0.45
0.34
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
SKM UNIT PELAYANAN
98.5

Keterangan :

-NRR = Nilai Rata-rata

-SKM = Survei Kepuasan Masyarakat

-*) = Jumlah NRR SKM tertimban

-**) = SKM unit pelayanan x 25